شیر سه راهه

این شیر دارای یک مسیر ورودی اصلی که به مبدل اصلی متصل بوده و دو مسیر خروجی که از یکی از آنها به مبدل ثانویه و دیگری به مدار گرمایش (رفت رادیاتور) متصل می شود.

وقتی پکیج شوفاژ در حالت تابستانه است یا یکی از شیرهای آبگرم مصرفی باز است، شیر سه طرفه مسیر مدار گرمایش را بسته و آب از مبدل اصلی به سمت ثانویه توسط پمپ مکیده شده و مجددا به مبدل اصلی باز می گردد.

اما وقتی پکیج در حالت زمستانه است وهیچکدام از شیرهای آبگرم مصرفی باز نیست،

شیر سه راهی مسیر مبدل صفحه ای را بسته و مسیر مدار گرمایش (رادیاتور) را باز

می نماید.

این شیر دارای یک موتور (محرک) است که با برق 220 یا در مواردی 24 ولت کار

کرده و حرکت خطی (رفت و برگشت) دارد، این محرک به وسیله یک خار روی شیر

سه راهه نصب می شود و با دستور برد، تغییر وضغیت می دهد.

نکته: در بعضی از شوفاژ های دیواری شیر سه راهه های برقی به صورت چرخشی عمل

می نمایند و در مواردی شیر سه راهه به صورت هیدرولیکی است.

تست شیر سه راهه (شیر سه طرفه)

وظیفه این شیر تعویض مدار آبگرم مصرفی و گرمایش در پکیج های دو مبدله است . این شیر ممکن است در حالت گرمایش گیر کرده و آبگرم مصرفی نداشته باشیم یا در حالت آبگرم مصرفی گیر کرده و رادیاتور ها گرم نشوند ویا بین دو مسیر گیر کرده (نیمه باز) و هر دو مدار کار کنند اما با ظرفیت پایین و غیر مطلوب.

اگر پکیج در حالت زمستانه کار می کند و با بازکردن شیر آبگرم مصرفی فلوسوئیچ با فلومتر فعال شده و علامت باز شدن آن مشخصبوده و مشعل روشن میشود . ولی آب مصرفی گرم نمی شود.

ارسال پیامکی