فشارسنج (مانومتر )

وسیله ای است که در رویه شوفاژ نصب شده و فشار آب مدار گرمایش را نمایش می دهد.

این فشار هنگامی که شوفاژ خاموش بوده و آب آن سرد است، بهتر است بین 1/5-1 بار تنظیم

گردد. مقدار فشار مدار گرمایش شوفاژ نباید کمتر از 0/5 بار شود و افزایش آن به بیش از 2/5 بار

نیز مناسب نیست و باید فشار اضافی تخلیه شود.

مانومتر CV424 بوتان اصلی

تست فشارسنج (مانومتر)

کاهش دقت، عدم نمایش فشار مدار و وجود نشتی از خرابی مانومتر است. وظیفه مانومتر نشان دادن فشار مدار بسته شوفاژ است و حتی در صورت خرابی آن، دستگاه به کار خود ادامه خواهد داد.

در صورت صدمه به نمایشگر یا رابط آن  به مدار شوفاژ، باید مانومتر تعویض گردد ولی وجود رسوب در محل اتصال مانومتر به مدار را می توان برطرف نمود.

ارسال پیامکی