ونتوری (شیپوری)

ونتوری چیست؟

در واقع ونتوری پکیج، دارای یک گلویی باریک است که سطح مقطع آن تدریجا افزایش می‌یابد.
زاویه مناسب (° 4) داخل آن موجب کاهش جریان های گردابی شده و مخلوط هوا و گاز سوختنی درون آن به خوبی جریان دارد.

جهت حداکثر تزریق هوای اولیه، بهترین فاصله گلوگاه از نازل باید 1/5 برابر قطر گلوگاه باشد.

کاهش این فاصله موجب کم شدن هوای اولیه و افزایش این فاصله موجب کندی سرعت جریان می‌شود، که نشان آن زرد شدن شعله می‌باشد.

ونتوری دو حالته دود

 

ارسال پیامکی