شیر اطمینان

در صورتی از طریق شیر اطمینان فشار مدار گرمایش به هر دلیلی به بیش از 3 بار افزایش یابد، جهت جلوگیری از بروز صدمه به اجزای مدار و قطعات الکتریکی، فشار اضافی از طریق شیر تخلیه می‌ شود.

این شیر در دو نوع برنجی و پلیمیری وجود داشته و قسمت بالای آن به رنگ قرمز می‌باشد.

دقت شود که خروجی شیر باید توسط شلنگ به محل مناسب هدایت شود، تا در صورت نبودن (تخلیه) آب داغ به افراد یا قطعات الکتریکی آسیب و صدمه نرساند.

نکته: برخی از پکیج های مخزن دار، دارای شیر تخلیه هفت بار در مدار آبگرم مصرفی نیز هستند.

ارسال پیامکی