پمپ پکیج

وظیفه پمپ پکیج چیست؟

جهت گردش آب در مدار بسته گرمایش (بین دستگاه و رادیاتور ها یاگرمایش از کف و یا مبدل صفحه ای) از یک پمپ پکیج استفاده می‌شود.

این پمپ ضمن چرخش آب در این مدار بر افت فشار ایجاد شده در مسیرلوله کش، رادیاتور ها و مبدل ها غلبه کرده و باعث افزایش تبادل حرارتی در دستگاه می گردد .

تست پکیج

 در صورت گیرپاژ بودن پمپ، پکیج روشن شده و پس از چند لحظه جوش آورده و از شیر اطمینان و شیر هواگیری اتومات بخار آب تخلیه میشود و دستگاه بلوکه خواهد شد.

این مورد باید ابتدا در پوش بازدید پمپ را باز کرده و در صورت گیر بودن محور آن را توسط پیچ گوشتی یا ابزار مناسب آزاد نمائید و در غیر این صورت برق ورودی پمپ از برد کنترل و خازن روی پمپ را بررسی نموده و در صورت لزوم پمپ یا قطعات مربوطه

تعویض گردند.

در صورتی که پمپ ضعیف شده باشد نیز عموما دستگاه در حالت گرمایش قادر به گرم کردن تمامی رادیاتور ها نیست یا خیلی دیر این کار را انجام میدهد، در حالت آبگرم مصرفی نیز دستگاه مرتبا روشن و خاموش می‌شود.

البته در حالت شوفاژ نیز دستگاه ممکن است پس از چند لحظه روشن شدن، حدود سه دقیقه خاموش شده و دوباره روشن گردد که ناشی از عدم گردش مناسب در مدار شوفاژ و در نتیجه بالا رفتن دمای خوانده شده توسط سنسور مدار گرمایش و نهایتا خاموش شدن دستگاه شود.

در این حالت اگر با کم کردن ارتفاع شعله مشکل مرتفع نشد باید پمپ تعویض شود و استفاده از پمپ کمکی در این موارد توصیه نمی‌شود قابل ذکر است که در پکیج های

تک مبدله با خراب بودن پمپ، آبگرم بهداشتی مشکلی نخواهد داشت.

ارسال پیامکی