تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

لوازم نصب پمپ

پنج راهی برنجی پمپ اب

تماس بگیرید

لوازم نصب پکیج

نوار تفلون

تماس بگیرید

اتصالات نصب پمپ

 لوله اصلی که به انشعاب های مختلف واحد مسکونی شما می آید را پیدا کنید و شیر اصلی خط را ببندید.
آب داخل لوله ها باید خالی شوند. به همین خاطر کلیه شیر های برداشت را باز کنید ، همچنین اگر در واحد مسکونی مخزن ذخیره آب قرار دارد ، شیر برداشت آن را ببندید تا از تخلیه آن جلوگیری کند.
لوله را در جلوی شیر اصلی خط تغذیه جدا کنید ، به دو آچار نیاز داریم ، یکی برای نگه داشتن شیر و یکی دیگر برای چرخاندن لوله استفاده کنید. کمی آب درون لوله ها موجود باشد که در هنگام باز کردن لوله ها تخلیه شود.
شیر یکطرفه را در طرف دیگر تکه لوله ببندید. شیر یکطرفه وظیفه جلوگیری از برگشت فشار آب لوله کشی ساختمان به سمت کنتور را دارد. بنابراین به جهت فلش روی شیر یکطرفه دقت کنید که در جهت صحیح ( به سمت ورودی پمپ ) نصب شود.
مطمئن شوید که لوله جدا شده پس از شیر به اندازه ای باشد که محیط لازم برای
نصب پمپ ، صافی ، شیر یک طرفه و اتصلات را به ما بدهد.
در ورودی پمپ ابتدا از یک تکه لوله کوچک فاصله انداز استفاده کنید. سایز این لوله باید با ورودی پمپ مطابقت داشته باشد و همچنین به این نکته دقت کنید که نوار تفلون را جهت آبندی در جهت خلاف عقربه های ساعت بر روی رزوه ها بپیچید. تکه لوله را توسط آچار لوله گیر محکم انجام دهید.
از اتصالات نصب پمپ برای ارتباط بین مخزن ذخیره آب و پمپ استفاده کنید . این اتصالات ممکن است بصورت مستقیم یا زانویی 90 درجه باشند.
از یک شیر قطع و وصل در خروجی مخزن ذخیره آب استفاده کنید.
پمپ آب خانگی را به همراه محافظ به نزدیک ترین پریز برق وصل کنید.
شیر خروجی مخزن ذخیره آب را باز کنید تا هوای داخل لوله ها خارج شود و سپس آن را ببندید

ارسال پیامکی