اجرای کانال کشی
اجرای کانال کشی
اجرای کانال کشی
اجرای کانال کشی
اجرای کانال کشی
اجرای کانال کشی
اجرای کانال کشی
اجرای کانال کشی

اجرای کانال کشی

اگر از باد خنک و مرطوب کولرهای آبی لذت می برید و میخواهید با بهترین روش تاسیسات ساختمان را از نگاه ها مخفی کنید، باید تمامی نکات مربوط به نحوه ی اجرای کانال به درستی آشنا شوید.
در کارهای ساختمانی، برای هوادهی مناسب و مطلوب، از یک طرف اجرای کانال کشی و از سوی دیگر پنهان کردن لوله ها و کانال ها به درستی انجام شود.
نکات مهمی که باید در اجرای صحیح کانال کشی ساختمان رعایت شود:

 1. لبه های کانال به گونه ای طراحی شود که کاملا همسو با جریان باد باشد.
 2. ورق هایی که در کانال کشی استفاده شده باید استاندارد باشد.
 3. استفاده از اتصال برزنتی در دهانه مکش و رانش از اهمیت بالایی برخوردار است.
 4. عایق کاری در کانال هر قسمت از ساختمان باید انجام شود.
 5. کانال های فرعی باید دارای تقسیم کننده و پره راهنما باشد.
 6. ضخامت ورق فلزی در کانال های خاص باید…
اجرای کانال کشی
اجرای کانال کشی
اجرای کانال کشی
اجرای کانال کشی
اجرای کانال کشی
اجرای کانال کشی
اجرای کانال کشی

اجرای کانال کشی

اگر از باد خنک و مرطوب کولرهای آبی لذت می برید و میخواهید با بهترین روش تاسیسات ساختمان را از نگاه ها مخفی کنید، باید تمامی نکات مربوط به نحوه ی اجرای کانال به درستی آشنا شوید.
در کارهای ساختمانی، برای هوادهی مناسب و مطلوب، از یک طرف اجرای کانال کشی و از سوی دیگر پنهان کردن لوله ها و کانال ها به درستی انجام شود.
نکات مهمی که باید در اجرای صحیح کانال کشی ساختمان رعایت شود:

 1. لبه های کانال به گونه ای طراحی شود که کاملا همسو با جریان باد باشد.
 2. ورق هایی که در کانال کشی استفاده شده باید استاندارد باشد.
 3. استفاده از اتصال برزنتی در دهانه مکش و رانش از اهمیت بالایی برخوردار است.
 4. عایق کاری در کانال هر قسمت از ساختمان باید انجام شود.
 5. کانال های فرعی باید دارای تقسیم کننده و پره راهنما باشد.
 6. ضخامت ورق فلزی در کانال های خاص باید…